Ledningsanvisning Villkor/Riktlinjer och Teckenförklaringar

En Ledningsanvisning beställs via Ledningskollen.se för att undvika dyra skador och avbrott på nätägarens infrastruktur under mark. Geomatikk sköter om ledningsanvisning för alla nätägare som finns representerade i högerspalten på denna sida. Observera att vissa nätägare har egna villkor utöver standardvillkoren nedan. Som frågeställare har du en skyldighet att läsa och följa dessa.

Vi rekommenderar alla att läsa mer om Ledningsanvisning på www.grävallvar.se för att tillsammans bidra till minskat antal grävskador i Sverige.

Ledningskollen

 • Beställ din Ledningsanvisning via Ledningskollen.se. Handläggning av ditt ärende tar i normalfallet 1-2 arbetsdagar. Gör vi bedömningen att en utsättning ska ske får du räkna med 5 arbetsdagar ytterligare. Ha därför god framförhållning vid beställning. Observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas. Läs fullständiga användarvillkor för Ledningskollen på https://www.ledningskollen.se/Support/Anvandarvillkor-och-riktlinjer

Villkor/Riktlinjer

 • Ledningsanvisning i form av "Gräv enligt karta" är giltig i 1 månad från erhållet material. Ledningsanvisning i form av ”Utsättning” gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning. Frågeställaren ska säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.
 • Observera att utsättning kan ske vid flera olika tillfällen, exempelvis för ett stort arbete som grävs i etapper. Giltighetstiden startar när kvitterad utsättning lämnas över för varje utsättningstillfälle.
 • Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats ska en ny beställning göras på Ledningskollen.se. Återutsättning av samma geografi kan komma att faktureras frågeställaren.
 • Ledningsanvisning i form av ”Utsättning” innefattas av de ledningar som tekniker har markerat på kartan som mailas ut till frågeställare (eller dennes representant) efter utsättning. Det är frågeställarens ansvar att alltid ta del av dokumentationen efter utsättning och förmedla dokumentation och relevant information till alla som är involverade i markarbetet.
 • Om markarbeten ska utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, måste en ny begäran om ledningsanvisning göras på Ledningskollen.se.
 • Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska Geomatikks Nätservice kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
 • Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras ska Geomatikks Kundmottagning kontaktas innan markarbete påbörjas.
 • Det är frågeställarens ansvar att se till att fälttekniker har förutsättning att utföra utsättning, exempel kan vara tillträde inom inhägnad eller säkerhetsklassat område, att marken är fri från olika typer av hinder, förvarning angående svår terräng etc.
 • Vissa händelser kan komma att förlänga tidsfristen för en utsättning, exempel på detta är framschaktning av ledning, krav för TMA-skydd/tågvarnare eller arbeten som kräver förhöjd säkerhet eller tillträde.
 • En Ledningsanvisning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.
 • Vid utsättning med pinnar/stakkäpp: Efter avslutat arbete är det frågeställarens ansvar att plocka bort/kassera pinnarna.

Teckenförklaring

 • Teckenförklaring till nätägarens ledningskarta distribuerad av Geomatikk finns under rubriken Nätägarens dokumentation för alla ledningsägare Geomatikk representerar.

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till skador på infrastrukturen. För att förhindra detta gäller även följande villkor

 • Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägarens anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.
 • Observera att ledningar i kartmaterial kan sakna lägesnoggrannhet och ej överensstämma helt med verkligheten.
 • Det är frågeställarens skyldighet att ta del av dokumentationen efter utsättning eller i form av ett kartutskick. Observera att endast det markerade området i utsättningsordern är anvisat. Ta därför alltid del av underlaget och förmedla till alla inblandade personer som utför markarbetet. Saknas utsättning för ett område i dokumentationen där du ska utföra arbete ombeds du kontakta Geomatikks kundmottagning för frågor och vidare hantering av ärendet.
 • Överenskommelser kan träffas mellan tekniker och frågeställare om att inte sätta ut hela området, och/eller etapputsättning där tekniker återkommer vid flera tillfällen kan förekomma.
 • För gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar innan markarbete påbörjas.
 • Ersättningskrav kan resas om ovannämnda villkor ej följts och det uppstår skada på ledning. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Skadad ledning

 • Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:
  • Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20230101-0001
  • Kontakta Nätägaren. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.

Den som orsakar skada på ledning i samband med markarbeten utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan, administrationskostnader och eventuella övriga skadestånd. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207).

Följande villkor gäller för mottagen information

Mottagaren förbinder sig att:
 • Endast använda informationen/materialet för detta uppdrag under giltighetstiden (dvs. 1 månad från mottagande);
 • Inte lämna ut informationen/materialet till obehöriga; och
 • Förvara informationen/materialet på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för markarbete.

Projektering, Samordning, Samhällsplanering Villkor/Riktlinjer

 • Ledningsredovisning gäller i 1 månad från leveransdatum
 • Vid markarbeten beställs ledningsanvisning via Ledningskollen.se
 • Inmätt lägesinformation redovisas med en lägesnoggrannhet på 〉=0,5 m
 • Överlämnad information gäller endast som orienteringsöversikt – EJ FÖR SCHAKTNING
 • Mottagaren förbinder sig att endast använda information för detta uppdrag och inte lämna ut information till obehöriga. Förvara information på ett säkert sätt. Efter uppdragets slut makulera information
 • Om ärendet berör nätägares infrastruktur och en flytt av eller omläggning av infrastrukturen kan komma att bli aktuell ombeds du kontakta nätägaren i god till innan arbetet ska utföras

Nätägares dokumentation