Villkor/Riktlinjer för ledningsanvisning och projekteringsärenden

För att undvika kostsamma skador och avbrott i nätinfrastrukturen under marken, är det viktigt att beställa ledningsanvisning och projekteringsärenden hos Ledningskollen.se. Geomatikk hanterar dessa ärenden för många nätägare. Nedan presenteras allmänna villkor och riktlinjer för dessa ärenden. Som frågeställare är det ditt ansvar att läsa och följa dessa villkor. Observera att vissa nätägare kan ha egna specifika villkor utöver de standardvillkor som anges nedan; dessa hittar du i högerspalten.

 1. Allmänna riktlinjer
  • Handläggningstiden är i normalfallet 1–2 arbetsdagar. Om vi gör vi bedömningen att en utsättning behövs tar det ytterligare 5 arbetsdagar. Ha därför god framförhållning vid beställning.

  • Observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas. Läs fullständiga användarvillkor för Ledningskollen på https://www.ledningskollen.se/Support/Anvandarvillkor-och-riktlinjer

 2. Villkor/Riktlinjer för Projektering-, Samordning-, Samhällsplaneringsärenden
  • Överlämnad information gäller endast som orienteringsöversikt – EJ FÖR SCHAKTNING.

  • Inmätt lägesinformation redovisas med en lägesnoggrannhet på <=0,5 m.

  • Ledningsredovisning gäller i 1 månad från leveransdatum.

  • Mottagaren förbinder sig att endast använda information för detta uppdrag och inte lämna ut information till obehöriga. Förvara information på ett säkert sätt. Efter uppdragets slut makulera informationen.

  • Om ärendet berör nätägares infrastruktur och en flytt av eller omläggning av infrastrukturen kan komma att bli aktuell ombeds du kontakta nätägaren i god till innan arbetet ska utföras.

  • Leverans av projekteringsunderlag sker i PDF-format avgiftsfritt för frågeställaren. Önskar frågeställaren leverans i vektorformat (DXF, DWG eller Shape) kan detta beställas som en tilläggstjänst i Kundportalen.

 3. Villkor/Riktlinjer för Ledningsanvisningsärenden
 4. När frågeställaren registrerat ett ledningsanvisningsäreende ärende på Ledningskollen.se, får de ett svar via e-post med en länk till Geomatikks Kundportal. I Kundportalen kan frågeställaren följa sitt ärende och få all information inklusive dokumentation och svar från de ledningsägare som Geomatikk hanterar. Svaret kan vara ”gräv enligt karta”, besked om att en fysisk utsättning ska göras eller att ingen infrastruktur finns i området.

  Om markarbeten ska utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, måste en ny begäran om ledningsanvisning göras på Ledningskollen.se.

  Oaktsamhet vid markarbete kan leda till skador på infrastrukturen. För att förhindra detta gäller följande villkor:

  • Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägarens anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.

  • Observera att ledningar i kartmaterial kan sakna lägesnoggrannhet och ej överensstämma helt med verkligheten.

  • Det är frågeställarens skyldighet att ta del av dokumentationen efter utsättning eller i form av ett kartutskick.

  • För gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar innan markarbete påbörjas.

  • Ersättningskrav kan resas om ovannämnda villkor ej följts och det uppstår skada på ledning. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

  • En Ledningsanvisning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

  Följande villkor gäller för mottagen information. Mottagaren förbinder sig att:

  • Endast använda informationen/materialet för detta uppdrag under giltighetstiden (dvs. 1 månad från mottagande);

  • Inte lämna ut informationen/materialet till obehöriga; och

  • Förvara informationen/materialet på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för markarbete.

  3.1 Vid ”Gräv enligt karta”

  • Det är frågeställarens ansvar att:

   • ta del av dokumentationen och förmedla den till alla som är involverade i markarbetet.

   • kontrollera kartan för att säkerställa att denne känner sig trygg att utföra markarbete utifrån den. Om det finns osäkerhet bör frågeställaren beställa en fysisk utsättning.

  • Teckenförklaring till nätägarens ledningskarta distribuerad av Geomatikk finns under rubriken Nätägarens dokumentation för alla ledningsägare Geomatikk representerar.

  • Ledningsanvisning i form av "Gräv enligt karta" är giltig i 1 månad från det att kartorna är tillgängliga i Kundportalen. Om det har gått 1 månad utan att markarbeten påbörjats ska en ny beställning göras på Ledningskollen.se.

  3.2 Vid Utsättning

  Normalt sett utförs en utsättning inom fem arbetsdagar. Vissa händelser kan komma att förlänga tidsfristen för en utsättning, exempel på detta är framschaktning av ledning, krav för TMA-skydd/tågvarnare eller arbeten som kräver förhöjd säkerhet eller tillträde. Vid behov av snabbare utsättning kan frågeställaren beställa en expressutsättning mot en tilläggsavgift i Geomatikks Kundportal. Se köpvillkor här: https://geomatikk.se/kopvillkor/

  Det är frågeställarens ansvar att se till att fälttekniker har förutsättning att utföra utsättning, exempel kan vara tillträde inom inhägnad eller säkerhetsklassat område, att marken är fri från olika typer av hinder, förvarning angående svår terräng etc.

  3.2.1 Avgift för avbokning eller ombokning

  När ett datum har angivits i Kundportalen betraktas det som ett preliminärt utsättningsdatum. Våra fältteknikers arbete planeras upp för att i normalfallet genomföra utsättningarna på det datumet. Om frågeställaren vill flytta utsättningen till en annan tidpunkt eller avboka utsättningen kan en avgifts debiteras frågeställaren enligt nedan.

  Ändringsavgift

  • Ändringar kan göras kostnadsfritt fram till 12:00 arbetsdagen innan.

  • Om ändring sker efter 12:00 på arbetsdagen innan tillkommer det en ändringsavgift.

  Avbokningsavgift

  • Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till 12:00 på arbetsdagen innan.

  • Om avbokning sker efter 12:00 arbetsdagen innan debiteras frågeställaren en avbokningsavgift.

  3.2.2 Granska utsättningsordern noggrant

  Efter genomförd utsättning finns utsättningsordern tillgänglig i Kundportalen för frågeställaren (eller dennes representant). Det är frågeställarens ansvar att ta del av och kvittera all dokumentation inklusive utsättningsorder efter utsättning och förmedla den information till alla som är involverade i markarbetet. Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde finns eller brister i utsättningen uppenbaras ska Geomatikk Nätservice kontaktas innan markarbete påbörjas.

Information om utsättningsordern:

 • Utsättningsordern innehåller en karta där fälttekniker har markerat de anvisade ledningarna.

 • Observera att det endast är det markerade området i utsättningsordern som är anvisat.

 • Överenskommelser kan träffas mellan tekniker och frågeställare om att inte sätta ut hela området, och/eller etapputsättning där tekniker återkommer vid flera tillfällen kan förekomma.

 • Om det saknas utsättning för de område där du planerar utföra arbete, uppmanas du i du kontakta Geomatikks Nätservice.

 • Teckenförklaring till nätägarens ledningskarta finner ni under rubriken ”Nätägarens dokumentation”

Ledningsanvisning i form av Utsättning gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning.

 • Frågeställaren ska säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.

 • Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats ska en ny beställning göras på Ledningskollen.se.

 • Återutsättning av samma geografi kan komma att faktureras frågeställaren.

 • En fysisk utsättning kan ske vid flera olika tillfällen, exempelvis för ett stort arbete som grävs i etapper.

 • Giltighetstiden startar när kvitterad utsättning lämnas över för varje utsättningstillfälle.

Vid utsättning med pinnar/stakkäpp: Efter avslutat arbete är det frågeställarens ansvar att plocka bort/kassera pinnarna.

3.3.Skadad ledning

Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:

 • Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20240101-0001

 • Kontakta Nätägaren. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.

Den som orsakar skada på ledning i samband med markarbeten utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan, administrationskostnader och eventuella övriga skadestånd. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207).

Nätägares dokumentation